فصلنامه سلامت و محیط زیست- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول:
دکتر علیرضا مصداقی‌نیا (لینک رزومه)
استاد، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ رییس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

سردبیر:
دکتر کاظم ندافی (لینک رزومه) 
استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

معاون سردبیر:
دکتر نوشین راستکاری (لینک رزومه)                           

استاد، مرکز تحقیقات آلودگی هوا پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

ویراستاران:
دکتر نوشین راستکاری (لینک رزومه)
استاد، مرکز تحقیقات آلودگی هوا، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.


دکتر رضا سعیدی
استادیار، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ایران.
 

دکتر میرزمان زمان زاده

استادیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.


اعضای هیات تحریریه :
دکتر علی اردلان (لینک رزومه)
دانشیار، انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

دکتر اکبر اسلامی (لینک رزومه)
استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

دکتر علی الماسی (لینک رزومه)
استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.

دکتر غلامرضا جاهد (لینک رزومه)
استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

دکتر حسین جباری (لینک رزومه)
استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

دکتر احمد جنیدی جعفری 

استاد، دانشکده علوم پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

دکتر محمدصادق حسنوند (لینک رزومه)

دانشیار، عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

دکتر محمد هادی دهقانی (لینک رزومه)

استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

دکتر نوشین راستکاری (لینک رزومه)

استاد، مرکز تحقیقات آلودگی هوا، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

دکتر میرزمان زمان زاده

استادیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

دکتر رضا سعیدی
استادیار، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ایران.

دکتر بهزاد شاهمرادی
استادیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران.      

دکتر رضا شکوهی (لینک رزومه)
استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

دکتر اکبر فتوحی (لینک رزومه)
استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

دکتر مهدی فرزادکیا (لینک رزومه)
دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

دکتر قاسمعلی عمرانی
استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

دکتر محمود علی محمدی (لینک رزومه)

استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

دکتر سیدغلامرضا موسوی (لینک رزومه)
استاد، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

دکتر کاظم ندافی (لینک رزومه)
استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

دکتر احمدرضا یزدانبخش (لینک رزومه)
استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

دکتر کامیار یغماییان (لینک رزومه)
استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

دکتر ذبیح الله یوسفی (لینک رزومه)
استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ایران.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سلامت و محیط زیست:
http://ijhe.tums.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب